Gratis fragt
8 dages returret
12 måneders garanti
0
Ring +45 99 235 235

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle købsaftaler indgået mellem Conmas ApS og Køber, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

1.2 Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke senere end ved levering.

1.3 Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.

1.4. Ved ordreafgivelse på Sælgers hjemmeside, vil Køber automatisk modtage en kvittering på mail, hvori det fremgår hvad kunden har reserveret. Denne mail er alene en elektronisk kvittering for, at Sælger har modtaget kundens ordre, og ikke en accept heraf. Som accept sender Sælger herefter en ordrebekræftelse eller afslag inden 2 hverdage.

2. Priser

2.1 Alle priser anført i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler er dagspriser aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser, prisstigninger, ændringer i specifikationer, trykfejl, mv., og er eksklusive moms. Priserne er opgivet i danske kroner (DKK).

2.2 Har sådanne ændringer fundet sted, forbeholder Sælger sig ret til at foretage justering af de opgivne priser til udligning heraf. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at annullere ordren.

3. Levering og risikoens overgang

3.1. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab Sælgers forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt at Sælger skal forsende varen til en af Kunden angiven adresse, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.

3.3. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Sælger er meldt klar til afhentning.

3.4. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, har Sælger ret til at foretage koncentration af leverancen og underrette Køber herom. Sælger er herefter berettiget til at fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.

3.5. Sælger forbeholder sig ret til dellevering.

3.6 Varer på lager leveres indenfor 2-6 hverdage. Lagerstatus vil fremgå af fremsendte ordrebekræftelse. Såfremt varer ikke er på lager, oplyses kunden om leveringstidspunkt.

4. Sælgers ansvar ved forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.

4.2 Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er aftalt og samtlige oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af ordren foreligger.

4.3. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.

4.4. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

4.5. Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering, som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, lockdown, brandskade, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra underleverandører, eller øvrige omstændigheder, som ikke kan tilregnes Sælger og som var Sælger ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Sælger uden ansvar for Købers eventuelle afledte både direkte og indirekte tab.

4.6. Forsinkelse, foranlediget af grunde anført under pkt. 4.5., giver alene Køber ret til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8 dage før den pågældende Købers anvendelsessæson for det købte.

4.7. Sælgers leveringsforpligtelse suspenderes i den tid leveringshindringen varer, jf. pkt. 4.5., og Sælger har ret til at annullere købet, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage, uden at dette berettiger Køber til at kræve erstatning af nogen art.

5. Service, reklamation og mangler

5.1 Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte. Køber er til enhver tid forpligtet til at sikre, at det købte anvendes i overensstemmelse hermed.

5.2 Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde, samt kontrollere for eventuelle mangler.

5.3 Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.

5.4 Ved køb af nye varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og slanger, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 12 måneder fra leveringsdagen, og for salg af ny reservedele senest 6 måneder fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.5 For nye varer foretager Sælger indenfor fristen på 12 måneder ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder.

5.6 Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efterlevering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.

5.7 Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

5.8 Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

5.9. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt for mangler pr. købsaftale.

5.10. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.

6. Brugte/ibyttetagne varer

6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.

6.2. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt gælder pkt. 6.1. ikke.

6.3. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 4 måneder efter levering.

6.4. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.5. Ved salg med ibyttetagning af brugte varer, forbeholder sælger sig rettighederne til at hjemsøge mulige tilskud ifm. energibesparelser.

7. Betaling

7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Har Køber betalt på Conmas.dk, vil pengene blive trukket ved afsendelse.

7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.

7.3. Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.

8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.

8.2. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.

8.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte.

8.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.

8.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

8.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger meddelelse herom.

9. Produktansvar

9.1. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 2 mio.

9.2. Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler.

9.3. Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.

9.4. Uanset pkt. 9.1-9.3. er Sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

9.5. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sælger i det omfang, ansvaret går ud over de anførte grænser i pkt. 9.1.- 9.4.

9.6. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

10. Persondata

10.1. I forbindelse med denne handel har Sælger af Køber modtaget persondata fra Køber, som Sælger har registreret som led i denne aftale. Mht. oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på Sælgers hjemmeside.

10.2 I tilfælde af køb af maskiner eller udstyr med GPS-funktion og registreringsfunktioner kan ske behandling af Købers/brugers persondata (typisk navn på køber, Købers maskines ID-nr. og timetal, tidspunkt og geografisk placering), som led i udførelsen af funktionen, og Køber samtykker hermed til, at Købers persondata i nødvendigt omfang behandles som led i funktionen og at Køber har sørget for at evt. brugeres data lovligt kan indsamles og behandles. Behandlingsstedet fremgår af instruktionsbog mv. og kan være udenfor EU.

10.3 I tilfælde af oprettelse af garanti og/eller reklamationssag eller i øvrigt som led i overholdelse af Sælgers forpligtelser overfor leverandør/producent kan ske overførsel af Købers persondata (typisk Købers navn, adresse, email, tlf.nr., købstidspunkt og identifikation af det købte) i nødvendigt omfang til importør eller producent, der kan være beliggende udenfor EU.

10.4 Køber kan til enhver tid trække samtykket tilbage, men dette kan evt. medføre ulemper, herunder reduceret adgang til GPS-info og garanti.

11. Særligt for private

11.1 Ved handel, der ikke sker som led i erhvervsmæssig virksomhed gælder 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten skal ske skriftligt ud utvetydigt. Returnering af varen sker for Købers egen regning.

11.2 Ligeledes har Køber som Forbruger 24 måneders reklamationsret gældende fra leveringsdatoen. Såfremt varen er mangelfuld og Køber har reklameret indenfor rimelig tid, efter at manglen er opdaget, har Køber ret til at bede om afhjælpning, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af købet, afhængigt af den konkrete situation. 

12.  Tvister

12.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i Hjørring.

Virksomhedsoplysninger

Conmas ApS
Nørskovvej 179
9800 Hjørring, Danmark

Tlf: +45 99 235 235
Mail: info@conmas.dk

CVR: 33863748

Udfyld formularen for prisforespørgsel

Prisforespørgsel